• Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật! (Mc 16, 15)
  • Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6, 33)
  • Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3, 16)
  • Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi! (Lc 4, 12)
  • Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc!", nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17, 6)
  • Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18, 8)
  • Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. (Ga 14, 13)
  • Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5, 13)
  • Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mt 16, 24)
  • Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 14-15)

Xin cho con nhận biết CÁI TÔI của mình

Lạy Chúa!
Xin cho con luôn nhận biết CÁI TÔI của mình,
Để Lề Luật của Ngài là Tự Do và Hạnh Phúc của con.

Xin cho con ý thức về thân phận mỏng dòn và tội lỗi của con,
Để con luôn tin cậy, phó thác
Vào Lòng Thương Xót và sự quan phòng của Ngài.

Xin cho con đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa,
Để những ham muốn không còn trong con,
Và những việc con làm theo Thánh Ý Chúa.

Xin cho Đức Tin Hạt Cải của con được lớn mạnh,
Để con nhận biết sự hiện diện của Ngài
Qua mỗi biến cố trong cuộc đời con.

Xin cho con không chỉ tuyên xưng đức tin
Mà biết mang Lời Chúa ra thực hành.

Xin cho con không chỉ thờ lạy Ngài trên môi miệng
Mà cả tâm hồn, sức lực và trí khôn con.

Xin cho con sống không phải cho riêng con
Mà cho con sống vì Chúa và phục vụ tha nhân.

Xin cho con được trở nên Muối và Men của Ngài
Để nhờ sống khiêm nhường, bác ái, hy sinh
Và học hỏi các nhân đức của Ngài.
Con tìm thấy niềm vui, lẽ sống
Và Lời Ngài là hành trang vững bước con đi.

Lạy Chúa! Con khát khao thờ lạy Chúa!
Amen.

0 nhận xét