• Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật! (Mc 16, 15)
  • Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. (Mt 6, 33)
  • Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. (Ga 3, 16)
  • Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi! (Lc 4, 12)
  • Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc!", nó cũng sẽ vâng lời anh em. (Lc 17, 6)
  • Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? (Lc 18, 8)
  • Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. (Ga 14, 13)
  • Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5, 13)
  • Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mt 16, 24)
  • Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. (Ga 3, 14-15)

Xin cho chúng con lương thực

Lạy Chúa! Chúng con xin tạ ơn Chúa,
Vì những lương thực mà Chúa đã ban cho chúng con.
Xin Chúa chúc lành cho những lương thực này, cho chúng con,
Cho những ân nhân - đã nhờ họ mà chúng con có lương thực này.

Xin Chúa ban lương thực, nước uống và dược phẩm
Cho những anh chị em chúng con ở Châu Phi,
Những người nghèo đói, vô gia cư trên toàn thế giới.
Xin cho chúng con luôn biết quảng đại chia sẻ
Những của ăn mà chúng con đang có cho họ.

Xin Chúa cũng thương ban Thần Lương
Là Mình và Máu chí thánh và cực trọng của Đức Kitô.
Đã vì yêu thương mà rộng ban cho chúng con.
Xin cho chúng con luôn ý thức sâu sắc
Về Thánh Thể, tình yêu và Lòng Xót Thương của Ngài.
Mà dọn mình sạch sẽ để rước Mình và Máu Thánh của Ngài
Cách xứng hợp, phải đạo và đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa! Chúng con xin chúc tụng danh Ngài muôn đời vinh hiển!
Amen.

0 nhận xét